ANBI

De Protestantse Evangelisatie Geesbrug E.O. is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 0026.38.691
Contactadres:
Protestantse Evangelisatie Vereniging Geesbrug E.O.
Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug
E-mail: Scriba@pkn.nl

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse gemeente Geesbrug  is verwoord in het Kerkvisie plan 2017-2022 en is gepubliceerd op de pagina:  Kerkvisie 2017-2022 PKN Geesbrug

Beleidsplan
Het beleidsplan van de  Protestantse gemeente Geesbrug  is verwoord in het Kerkvisie plan 2017-2022  en is gepubliceerd op de pagina: Kerkvisie 2017-2022 PKN Geesbrug

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit de Ambtsdragers: ouderlingen en diakens

Beloningsbeleid
Kerkenraad leden verrichten hun werk pro deo.
Voorgangers  zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Activiteiten

De vele activiteiten die er  plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de De Kerkbode, Hervormd Nieuws en op de website.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de  Protestantse Evangelisatievereniging Geesbrug zijn openbaar en liggen ter inzage bij de penningmeester.
Het financieel verslag 2018 is hieronder te vinden:

Toelichting Financieelverslag 2018

Er zijn minder inkomsten door terugloop van het aantal gemeenteleden waardoor er minder vrijwillige bijdragen binnenkomen. Daarnaast is de rommelmarkt in 2018 niet gehouden.
In de uitgaven is een groot bedrag uitgegeven aan het verwijderen van asbest binnen de gebouwen, totaal € 14.750,- Tevens is de geluidsinstallatie vervangen voor een bedrag van € 5.000,-


Zie ook:  Financieel Jaarverslag 2017